Reklamačný poriadok

 1. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa.
 2. Záručná doba spotrebného tovaru je 24 mesiacov a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave.
 3. Spotrebiteľ informuje o uplatnení oprávnenej reklamácie prevádzkovateľa jedným z uvedených spôsobov:
 • - emailom na adresu: info@trainbody.sk
 • - poštou na adrese: Nižní Lhoty 47, 739 51 Nižní Lhoty, Česká republika
 1. Spotrebiteľ je pri podávaní reklamácie povinný doložiť:
 • - doklad o predaji tovaru (daňový doklad, faktúra, záručný list),
 • - reklamovanú časť tovaru,
 • - podrobný popis závady.
 1. Prevádzkovať poskytne informáciu o prijatie tovaru do reklamácie.
 2. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade:
 • - opotrebenie veci jej obvyklým užívaním,
 • - neodbornou manipuláciou a používaním v rozpore s návodom či užívateľskou príručkou,
 • - poškodenia živlami (napr. voda, oheň či blesk a pod),
 • - poškodenie nadmerným zaťažovaním,
 • - poškodenie tovaru pri preprave (táto reklamácia sa rieši priamo s dopravcom).
 1. V prípade oprávnenej reklamácie je tovar spotrebiteľovi bezplatne opravené. Pokiaľ sa jedná o neodstrániteľnú závadu je tovar vymenený za nový. V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná lehota.
 2. Lehota na vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady je bez zbytočného odkladu 30 kalendárnych dní, ak sa strany nedohodnú inak. Táto lehota začína plynúť dňom prijatia reklamácie. Ak nebude lehota dodržaná, má spotrebiteľ právo na výmenu chybného tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 20. 8. 2014. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.